Herroepingsrecht

HERROEPINGSRECHT VOOR CONSUMENTEN TEN AANZIEN VAN ONLINE AANKOPEN

7.1

De Consument heeft bij Online Aankopen het recht de Overeenkomst binnen 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen te herroepen. De Consument kan ofwel de overeenkomst ontbinden en het aankoopbedrag terugkrijgen ofwel het bestelde Product omruilen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen vanaf de dag waarop de Consument (of een door de Consument aangewezen derde die niet de vervoerder is) het bestelde Product fysiek in bezit krijgt. In het geval dat meerdere Producten van dezelfde bestelling afzonderlijk worden geleverd, verstrijkt de herroepingstermijn 14 kalenderdagen vanaf de dag waarop de Consument (of een door de Consument aangewezen derde partij die niet de vervoerder is) het laatste bestelde artikel fysiek in bezit krijgt.

7.2

Producten die vanwege gezondheidsbescherming of hygiënische redenen niet geschikt zijn voor retournering en/of verzegelde Producten waarvan de verzegeling na levering is verbroken, kunnen niet worden geretourneerd of geruild.

7.3

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Consument 52West IT Services op de hoogte stellen van zijn beslissing om de Overeenkomst te herroepen door een retourformulier aan te vragen op de 52West IT Services Website of door een e-mail met een ondubbelzinnige schriftelijke verklaring te sturen naar 52West IT Services binnen de herroepingstermijn. Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat de Consument een retourformulier aanvraagt of de ondubbelzinnige verklaring naar 52West IT Services stuurt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

7.4

Tijdens de bedenktijd zal de Consument het Product en de verpakking zorgvuldig behandelen, respecteren en in tact laten, op dezelfde manier als de Consument dat in een winkel zou mogen doen. De Consument zal het Product slechts uitpakken en beoordelen voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. Het is niet toegestaan het Product te dragen of anderszins te gebruiken of in te zetten. In alle gevallen dient de Consument te voorkomen dat er gebruiks- of draagsporen op het Product ontstaan. De Consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het Product die het gevolg is van een andere behandeling dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen.

7.5

Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal de Consument het Product op eigen risico en op eigen kosten retourneren aan 52West IT Services, door de instructies op het retourformulier te volgen, zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop de Consument zijn besluit tot herroeping heeft medegedeeld aan 52West IT Services. Indien de Consument zich buiten de Europese Unie bevindt, zal de Consument het geretourneerde Product op de douaneaangifte aangeven als “Retouren en Reparaties van Nederlandse Koopwaar”.

7.6.

De Consument zendt het Product terug met alle geleverde toebehoren en in de volledige en originele staat en, voor zover mogelijk, in de originele verpakking. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Consument.

7.7

Indien de Consument tijdig gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal 52West IT Services de desbetreffende betalingen die hij van de Consument heeft ontvangen, exclusief de bezorgkosten en exclusief de retourkosten, uiterlijk binnen 14 kalenderdagen terugbetalen na de dag, waarop 52West IT Services op de hoogte is gesteld van het besluit van de Consument om de Overeenkomst te herroepen én nadat het Product in goede staat en onbeschadigd door 52West IT Services is ontvangen.

7.8

Indien de Consument het Product wil ruilen, worden er geen retour- en/of extra bezorgkosten in rekening gebracht. 52West IT Services mag wachten met terugbetaling totdat 52West IT Services het Product heeft terugontvangen, of totdat de Consument voldoende bewijs heeft geleverd van tijdige terugzending van het Product, naar gelang welk tijdstip eerder valt. 52West IT Services zal een dergelijke terugbetaling uitvoeren met hetzelfde betaalmiddel en op dezelfde bankrekening dat de Consument heeft gebruikt voor de initiële transactie, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.